Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Referenties

Faqtor Focus is actief voor onder meer de volgende opdrachtgevers:

 • Gemeente Renkum
 • Politie Brabant-Noord
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Interpolis N.V. (verzekeringen)
 • Ordina IS (ICT)
 • Bureau von Reth (taxatie)
 • Max (reclame)
 • Gemeente Cranendonck
 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Dongen
 • Gemeente Gennep
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Laarbeek
 • Gemeente Stein
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Peel & Maas
 • Gemeente St. Michielsgestel
 • Samenwerkende A2 gemeenten

Hieronder volgen enkele referenties van onze opdrachtgevers.

"Faqtor Focus heeft onze gemeente als procesbegeleider geadviseerd en ondersteund bij het realiseren van een strategische visie volgens de methodiek 'Borg uw visie'. Dit is gebeurd in een prima samenwerking met onze (beleids)medewerkers, raadsleden en ca. tachtig mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke middenveld. In de gemeente Cranendonck is het als een succesvol traject ervaren dat heeft geleid tot een breed gedragen visie waar we als gemeente trots op zijn. Door de methodiek van borging kunnen we zowel binnen de organisatie als “buiten” uitstekend uit de voeten."

B.P. Meinema
Burgemeester van Cranendonck


"Onlangs heeft ons College van B&W een training gevolgd bij Faqtor Focus. Het ging om het verbeteren van de 'persoonlijke effectiviteit' in de communicatie met collega's, burgers en journalisten. Sterk vond ik de 'herkenbare en op maat gemaakte casuïstiek', de realistische rollenspellen en de goede sfeer die de trainers weten neer te zetten. Je merkte aan alles dat de trainers veel ervaring hebben en ze speelden dan ook uitstekend in op de specifieke leerbehoeften van onze collegeleden. Niet verwonderlijk dat de collegeleden hebben aangegeven veel van deze praktische training te hebben opgestoken."

Mr. Drs. Alwin ter Voert, gemeentesecretaris (algemeen directeur)
Gemeente Horst aan de Maas


"In Sint-Michielsgestel zijn wij al enige tijd doende met een managementontwikkeltraject. Onderzoek onder de medewerkers naar de merkbare effecten van die ontwikkeling leerde, dat er weliswaar veel ten goede veranderd was, maar dat een belangrijk probleem bleef zitten in de communicatie tussen bestuur, leiding en medewerkers. Daarbij ging het vooral om 'het gevoel', want de communicatie-instrumenten waren er en werden ook gebruikt. Juist om leidinggevenden te coachen op het vlak van communiceren vanuit het gevoel en los dus van een instrumentele benadering is Faqtor Focus in de persoon van Mark Hendrikx gevraagd leidinggevenden te begeleiden. Het proces van coaching heeft zeker geleid tot bewustwording van de effecten van goede en minder goede communicatie, zowel van leiding naar de medewerkers en vice versa als in de onderlinge contacten. De leidinggevenden zijn nu ook veel beter in staat elkaar op een positieve manier scherp te houden in de samenwerking en de nakoming van afspraken. In die opdracht is Faqtor Focus dus uitstekend geslaagd. De leidinggevenden hebben aangegeven heel tevreden te zijn over de inbreng van Faqtor Focus."

Ton van de Kerkhof, gemeentesecretaris (algemeen directeur)
Gemeente Sint-Michielsgestel


"De gemeente Stein heeft op een aantal van gebieden gebruik gemaakt van de diensten van Faqtor Focus. Zo heeft het bureau een op de schaal van Stein passende communicatienota gemaakt, een medewerker op die nieuwe werkwijze gecoacht en de wethouders in de nieuwe stijl ondersteund bij hun contacten met de pers. Daarnaast hebben ze ons uitstekend geholpen met crisiscommunicatie rondom de brand van het winkelcentrum en het managementteam bekend gemaakt met het begrip 'metacommunicatie' en hoe je dat toepast. Wij zijn zondermeer positief over hun slagvaardige en vooral effectieve manier van werken, waarbij ze zich voldoende verplaatsen in de lokale situatie."

Margret Bisschops, gemeentesecretaris (algemeen directeur)
Gemeente Stein


"Onze OR was van mening dat de interactie en samenwerking tussen een aantal mensen in onze organisatie in sommige gevallen niet efficiënt verliep. Het was echter moeilijk voor de OR om te duiden wat er precies aan de hand was. Om helderheid te verschaffen hebben ze Faqtor Focus ingehuurd. Er zijn toen enkele lunchsessies gehouden waarin mensen het achterste van hun tong lieten zien. Dit heeft ertoe geleid dat 'het probleem' scherp gedefinieerd kon worden. Ik heb Faqtor Focus leren kennen als een kwalitatief sterk no-nonsens bureau!"

Carelien Liebrecht, gemeentesecretaris (algemeen directeur)
Gemeente Laarbeek


"Wij hadden wat strubbelingen binnen een team en dat had een negatieve invloed op de rest van de organisatie. Faqtor Focus heeft vervolgens een doorlichting gehouden en is praktisch te werk gegaan door medewerkers 'on the job' te coachen, door mensen in specifieke trajecten te begeleiden en door een effectieve intermediair te zijn tussen college, leidinggevenden en medewerkers. Het ging heel naturel en de situatie is nu aanzienlijk verbeterd. Ik krijg regelmatig te horen dat mensen zeer tevreden zijn over de inbreng van Faqtor Focus!"

Piet Machielsen, gemeentesecretaris (algemeen directeur)
Gemeente Cranendonck


"Als wij plannen maken over thema's als 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' willen we onze medewerkers daar graag bij betrekken. Om te voorkomen dat e.e.a. te veel top-down gebeurt, hebben wij vier medewerkers geselecteerd die de boer opgaan en die gaan uitzoeken wat collega's belangrijk vinden m.b.t. het onderwerp. De geselecteerden hebben een tweedaagse training gevolgd bij Faqtor Focus waarin ze o.a. hebben geleerd effectief met anderen om te gaan en effectief een gesprek te leiden. Ik kan zonder overdrijven stellen dat onze 'kritische' medewerkers wildenthousiast waren over deze training!"

Gert-Jan Kusters, gemeentesecretaris (algemeen directeur)
Gemeente Deurne


"Als communicatieafdeling van de GGD anticiperen we op de veranderingen in onze regio. Zo kunnen we onze samenleving zo goed mogelijk van dienst zijn. Ons werkgebied staat echter bol van ontwikkelingen: een uitbreiding van ons werkgebied, een afsplitsing van de Centra voor Jeugd en Gezin, een nieuwe burgemeester. Het is niet eenvoudig in deze dynamiek een strategie te bepalen en prioriteiten vast te stellen. We hebben Faqtor Focus gevraagd twee sessies te leiden. Als afdeling hebben we nu een goed beeld van waar we ons de komende jaren op willen focussen en wat we ervoor nodig hebben om onze taken goed te kunnen doen. Het bureau voelt uitstekend aan waar wij behoefte aan hebben!"

Drs. Paulien Tanja, sectieleider Communicatie
GGD Rotterdam-Rijnmond


"Mark Hendrikx van Faqtor Focus heeft bij ons aan zo'n vijftig managers een lezing gegeven over 'effectief leiderschap'. Zijn presentatie boeide van begin tot eind. Onze managers vonden het een gepassioneerd en inhoudelijk goed verhaal en herkenden veel van wat Mark vertelde. De presentatie bevatte vele leuke anekdotes, bruikbare tips en herkenbare voorbeelden. Onze mensen waren erg positief, ook omdat ze veel aanknopingspunten zagen voor de dagelijkse praktijk."

Rien Braanker, projectmanager
Ordina

Werkgebieden