Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Nieuws

Archief

Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende teams. De komende maanden vinden er diverse doorleefsessies plaats. De bedoeling is dat Team Kerkrade als eerste team in de rij vanaf september voor een groot deel zelfsturend is.


Januari 2017

Namens Faqtor Focus is Mark Hendrikx door de gemeente Venlo gevraagd als procesbegeleider bij de Buurt Bestuurt-trajecten Vossener (Blerick) en Maasboulevard (centrum). Buurtbewoners zullen aan de hand van het out-of-the web stappenplan actief worden betrokken bij plannen om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren.


December 2016

Pim Driendijk en Mark Hendrikx hebben alle medewerkers van zorgaanbieder NOVIzorg (Hoensbroek) mogen trainen op persoonlijke effectiviteit. Het waren boeiende, enerverende en vooral leerzame trainingsdagen. De trainingen zijn een opmaat naar een traject op weg naar \'semi-zelfsturende teams\'.


September 2016

De opdracht van Faqtor Focus bij het out-of-the web begeleiden van de zorgaanbieders (Daelzicht, Pergamijn, SGL, Radar en NOVIzorg) naar een effectieve samenwerking op dagbesteding en vervoer, is méér dan geslaagd. Er zijn verschillende pilots opgestart en evaluaties laten zien dat deze uitstekend draaien. De aanbieders weten elkaar te vinden en ze gebruiken elkaars kennis en faciliteiten. Daarnaast hebben de pilots opgeleverd dat er meer keuze is voor de clienten.


Januari 2016

Mark Hendrikx is door de gemeente Venlo gevraagd om procesbegeleider te zijn voor het Buurt Bestuurt-project Venlo Zuid. Dit project is gedraaid aan de hand van het out-of-the web stappenplan. In een afsluitende buurtbijeenkomst kwamen maar liefst 185 buurtbewoners een kijkje nemen. De buurtbewoners uit de werkgroep waren zeer enthousiast: \'we hebben heel plezierig met de gemeente samengewerkt. We waren echt een team\'!


September 2015

Namens Faqtor Focus gaat Mark Hendrikx aan de slag als strategisch communicatieadviseur bij de gemeente Helmond. Opdracht: informeren en betrekken van de medewerkers bij de organisatieverandering.


Mei 2015

Faqtor Focus begeleidt in opdracht van de gemeente Venlo de stadsdeelmanagers Wijkgericht Werken. Onder deze werkzaamheden vallen het out-of-the web aansturen van mensen, procesbegeleiding bij de wijk-projecten Q4 en Venlo Zuid en het coachen van medewerkers in lijn met het nieuwe werken.


Mei 2015

Namens Faqtor Focus is Mark Hendrikx projectleider van een project waarin vijf zorgaanbieders uit Limburg (Novizorg, Daelzicht, Radar, SGL en Pergamijn) intensief gaan samenwerken op dagbesteding en vervoer. De bedoeling is om de zorg dichter bij de clienten te brengen, om de de keuzemogelijkheden voor clienten te verruimen en om efficient gebruik te maken van elkaars voorzieningen. De aanpak is volledig out-of-the web! Dat heeft geleid tot een grote flow waarin de aanbieders enthousiast samenwerken en waarin de focus ligt op de doelen. Inmiddels zijn de eerste piketpalen geslagen voor pilots met concrete initiatieven!


Februari 2015

Met out-of-the web interventies begeleidt Faqtor Focus de afdeling SLW van de gemeente Venlo (de voormalige sociale dienst) bij de doorontwikkeling van de organisatie naar de nieuwe manier van werken. Faqtor Focus zet hiervoor doorleefsessies, coaching en teambegeleiding in.


Juni 2014

In opdracht van de gemeente Venlo heeft Faqtor Focus een participatietraject geleid met een twintigtal inwoners die in de toekomst onder de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vallen. De inzet was om samen met de participanten te komen tot een uitwerking van gemeentelijk beleid dat past binnen de (financiele) kaders van de gemeente en dat op draagvlak kan rekenen van de deelnemers; de doelgroep waar het om gaat. De aanpak werd door de participanten gehonoreerd met het cijfer 7,7.


Juni 2014

Met out-of-the web doorleefsessies heeft Faqtor Focus gemeente De Friese Meren ondersteund. De sessies hebben mede geleid tot de ontwikkeling van een reeel en gericht beleid voor Jeugdzorg.


September 2013

Faqtor Focus heeft de gemeente Nijkerk begeleid en geadviseerd bij de ontwikkeling van een visie voor de Wmo. Dit met out-of-the web interventies. Daarnaast was Faqtor Focus verantwoordelijk voor de in - en externe communicatie rondom de drie decentralisaties.


Januari 2013

Faqtor Focus heeft een nieuw programma gelanceerd: Nieuwe tijden, nieuwe rollen! Met (onderdelen uit) dit programma worden medewerkers van publieke instanties effectief begeleid of meegenomen naar hun nieuwe - meestal vraaggestuurde, participerende en coachende - rol.


December 2012

Faqtor Focus heeft het management van zorginstelling Daelzicht ondersteund bij het ontwikkelen en uitwerken van transformatieplannen (opdracht via Beck Communicatie). De werkzaamheden van Faqtor Focus bestonden o.a. uit het (deels) opstellen van de implementatieplannen en het trainen van leidinggevenden.


Oktober 2012

Faqtor Focus begeleidt de afdeling Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven bij het realiseren van een kanteling naar een vraaggestuurde afdeling waarin medewerkers meer een participerende rol in de samenleving krijgen. Er zijn nu twee sessies geweest om met elkaar te doorleven hoe die samenleving er straks uitziet, wat daarin de rol van de gemeente en de afdeling is en wat dat betekent voor de medewerkers.


Juli 2012

Faqtor Focus is door de afdeling Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven gevraagd om ze te ondersteunen bij het implementeren van de ambitie ‘taakvolwassen functioneren in een eigentijdse en dienstverlenende organisatie’. Aan de basis van deze ondersteuning ligt de management benadering ‘out-of-the web management’.


Juni 2012

Op 22 juni hebben Pim Driendijk en Mark Hendrikx in Leeuwarden een interactieve presentatie gehouden over out-of-the web management aan de projectleiders Wmo van de G32 (de grootste gemeenten van Nederland.

Hierbij ging het over de veranderende situatie in het sociale domein waarbij we een kentering zien van aanbodgericht naar vraaggericht, van méér gebruik maken van de kracht van de samenleving en van het slechten van de bureaucratie. De centrale vraag die in de presentatie centraal stond: wat moet er (qua werkwijze en cultuur) binnen gemeenten veranderen om adequaat en effectief in te kunnen spelen op deze veranderende situatie?   


April 2012

Faqtor Focus is door de samenwerkende gemeenten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gevraagd om de strategische communicatie rondom de 3 decentralisaties te verzorgen.

Hierbij gaat het over de in- en externe communicatie rondom de Wwnv (Wet werk naar Vermogen), begeleiding Awbz en de Jeugdzorg.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren van de stuurgroep Samenwerken in Participatie (SIP) en het ontwikkelen van een strategisch communicatiebeleid.


Februari 2012

In opdracht van Beck Communicatie ondersteunt Mark Hendrikx de zorginstelling Daelzicht (Limburg). De werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren van het MT over de strategische communicatie en de positionering rondom de Wmo.


Januari 2012

In opdracht van Beck Communicatie heeft Mark Hendrikx de gemeente Maasdriel (Gld) ondersteund op het gebied van strategische communicatie. Tot de werkzaamheden behoorden het ontwikkelen van een communicatiebeleid, het onderhouden van complexe perscontacten en het adviseren van collegeleden en MT.


December 2011

Een gemeente kan besparingen realiseren als ze er in slaagt het aantal bezwaren en klachten te verminderen. Faqtor Focus gaat een aantal medewerkers van de samenwerkende A2 gemeenten trainen op het gebied van mediationvaardigheden. Medewerkers worden getraind om (mogelijke) conflictsituaties vroegtijdig te herkennen en om daar vervolgens effectief op te anticiperen.


November 2011

De gemeente Renkum heeft Faqtor Focus gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het opzetten van een professioneel burgerparticipatiebeleid. Dit beleid zal tot stand komen in interactie met medewerkers, college, raad en dorpsraden.


November 2011

In november heeft Faqtor Focus drie trainingen gegeven aan gemeente Cranendonck. De trainingen waren bedoeld om de communicatieve vaardigheden van de medewerkers te vergroten bij lastige, complexe en gevoelige situaties. De focus lag op mediationvaardigheden. De deelnemers waren buitengewoon enthousiast over de training!


September 2011

Faqtor Focus ondersteunt de gemeente Renkum ‘procesmatig’ bij het realiseren van ombuigingen en bezuinigingen op diverse (beleids)terreinen. De bedoeling is vooral om bezuinigingen te realiseren door activiteiten binnen bepaalde beleidsgebieden slimmer met elkaar te combineren en door mogelijk niet effectieve patronen aan de kaak te stellen. Bezuinigingsvoorstellen zullen tot stand komen in participatie met college, raad, medewerkers en burgers.


Juli 2011

Faqtor Focus heeft een workshop ‘out-of-the web management’ gegeven aan het MT van de afdeling Facility Management van de Politie Brabant-Noord. In een dagprogramma hebben de managers kennis kunnen maken met de filosofie. Op welke punten kunnen we met ‘gezond verstand’ verbeteringen aanbrengen in de bedrijfsvoering zonder complexe en tijdrovende interventies? Dat was de vraag waar de managers zich deze dag mee bezig hebben gehouden.


April 2011

De innovatiegroep van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft zijn voorlopige plannen voor een ombuiging van enkele miljoenen euros bij de gemeenteraad gepresenteerd. De plannen zijn het resultaat van een ‘out-of-the web’ traject waarin medewerkers, college, raad en inwoners kritisch en vooral nuchter hebben gekeken naar de rol van de gemeente in en voor de samenleving. Wat zou méér door de samenleving kunnen worden opgepakt? Hoe ver moet de dienstverlening van de gemeente eigenlijk reiken?  Welke dure diensten, wetten en regels - waar de gemeente noch de burgers op zitten te wachten - kunnen mogelijk worden geschrapt?  Hoe kan de gemeente effectief differentiëren? Samen met de adviseurs van Lux Advies heeft Faqtor Focus de gemeente bij dit ‘innovatieve’ proces begeleid.


Maart 2011

In het afgelopen jaar zijn de afdelingshoofden en de directie van de gemeente Sint-Michielsgestel intensief door Faqtor Focus begeleid aan de hand van de out-of-the web filosofie. De vraag die hierbij o.a. centraal stond was: hoe kunnen we de cultuur in positieve zin veranderen door méér terug te gaan naar ‘het gezonde verstand’ en een goede balans te vinden tussen gevoel en ratio? De leidinggevenden geven aan dat de filosofie en de daarbij horende handvatten zeer bruikbaar zijn in de praktijk en dat er duidelijk sprake is van een kleine maar duidelijk merkbare cultuurverbetering. 


Oktober 2010

Voor de gemeente Gennep heeft Faqtor Focus een maatwerk training ontwikkeld om het communicatieve bewustzijn van medewerkers te vergroten. Faqtor Focus maakt hierbij gebruik van herkenbare voorbeelden uit de praktijk en geeft de communicatieadviseurs van de gemeente een belangrijke rol tijdens de training. Het is de bedoeling dat de communicatieadviseurs van gemeente Gennep de training in de toekomst zelfstandig kunnen geven; vandaar dat Faqtor Focus werkt volgens een ‘train-the-trainer’-concept.


September 2010

Het eerste deel van de communicatietraining voor het college van B en W van de gemeente Horst aan de Maas is positief ontvangen. Burgemeester Kees van Rooij verwoordt hierover op zijn weblog het volgende: ‘... na de collegevergadering [hebben we] nog een communicatietraining [...] onder leiding van Mark Hendrikx en Kelly van der Heijden. Zeer leerzaam want in het tegenwoordige openbaar bestuur wordt op dit terrein de nodige bagage gevraagd van bestuurders.’


September 2010

Faqtor Focus begint zich overbodig te maken bij de gemeente Cranendonck. De implementatiewerkzaamheden van Faqtor Focushebben ertoe geleid dat de nieuwe visie steeds meer tussen de oren komt te zitten van medewerkers, leidinggevenden, college- en raadsleden. Sleutelfiguren dragen de visie inmiddels breed uit en intern komen er steeds meer ‘ambassadeurs’ die de visie ‘automatisch meenemen’ in hun dagelijkse werk. De gemeente Cranendonck kan nu zelfstandig verder met het ‘doorpakken’ op de ambities die zijn verwoord in de visie.


September 2010

In september is Faqtor Focus samen met Lux Advies gestart met het ‘ombuigingstraject’ bij de gemeente Sint Michielsgestel. Uiteindelijk doel is een (jaarlijkse) besparing van een aantal miljoen euro’s. Door kritisch en op innovatieve wijze te kijken naar organisatie én samenleving, wil de gemeente niet effectieve (ingesleten) patronen zoveel mogelijk doorbreken. Hierdoor moet het mogelijk zijn zonder al te rigoureuze maatregelen de samenleving zo optimaal mogelijk te blijven bedienen. Belangrijk onderdeel van het traject is een stuk bewustwording bij ambtenaren, bestuur en politiek. De eerste sessie met de ambtelijke innovatiegroep heeft ruim 200 out-of-the-web ideeën opgeleverd.


Augustus 2010

Faqtor Focus is flink op schot met het managementtraject bij de gemeente Sint Michielsgestel. De managers worden gecoacht en begeleid volgens de vernieuwende 4C management filosofie die volledig door Faqtor Focus is ontwikkeld. Kenmerkend voor de aanpak is dat managers gestimuleerd en begeleid worden hun mensen zodanig aan te sturen dat evidente problemen in de organisatie als vanzelf (organisch) verdwijnen zonder dat daarvoor dure en tijdrovende instrumenten of middelen nodig zijn. De ervaringen bij de managers zijn zondermeer positief.


Juli 2010

Veel gemeenten realiseren zich dat ze de forse bezuinigingsopgave niet alleen met de ‘kaassschaafmethode’ kunnen realiseren en dat ze niet rücksichtlos moeten gaan bezuinigen, omdat anders de schade op (middel)lange termijn alleen maar groter wordt. Faqtor Focusgaat samenwerken met Lux Advies om gemeenten te begeleiden bij hun bezuinigingentraject. De insteek hierbij is om op een ‘out-of-the-box’ manier naar de bezuinigingsopgave kijken. Bij een aantal gemeenten zijn we inmiddels in beeld om hen te ondersteunen.


Juni 2010

De gemeente Horst aan de Maas heeft Faqtor Focus gevraagd om een training te ontwikkelen voor het college. Bij deze training staat enerzijds het omgaan met onverwachte en/of heftige burgeremoties centraal en anderzijds het omgaan met de media. De training, die Faqtor Focus maatwerk samenstelt, wordt gehouden in september.


April 2010

Met de interim constructie ‘De Katalysator’ gaat Faqtor Focus de gemeente Horst aan de Maas het komende half jaar helpen, ondersteunen en adviseren m.b.t. strategische (beleids-) communicatie in de ‘hectische en dynamische periode’ net na de fusie. Faqtor Focus neemt hierbij o.a. de rollen aan van senior communicatieadviseur en intermediair tussen MO, college en ambtelijke organisatie.


Werkgebieden